Kad ap sevi radu mīlestības lauku, mainās viss apkārt notiekošais.

UZŅEMŠANA

Programmas kods – 21015711

Nosaukums - speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem

  • novājināta nervu sistēma;
  • organiskiun emocionāli traucējumi;
  • kognitīvi vai somatoformi traucējumi;
  • dažādi attīstības traucējumi un citi psihiski traucējumi, kuriem raksturīgs sākums bērnībā vai pusaudžu gados, ievērojot izglītojamā sociālipsiholoģiskos apstākļus un sociālās adaptācijas traucējumus;
  • hiperaktīvi uzvedības traucējumi;

Izglītības programma nodrošina iespēju sasniegt Valsts pamatizglītības standartā noteiktos mērķus atbilstoši izglītojamo veselības stāvoklim,spējām un attīstības līmenim. Pēc skolas beigšanas skolēni saņem apliecību par pamatizglītības ieguvi.

  • Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums,
  • dokumenti, kuri bija parpamatu bērna nosūtīšanai uz Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju(skolas sniegtais problēmraksturojums, psihiatra, psihologa slēdziens),
  • dzimšanas apliecības kopija,
  • vecāku iesniegums par bērna uzņemšanu skolā ( uz skolas veidlapas),
  • liecība par iepriekšējās klases pabeigšanu un ja skolēns iestājas skolā tekošā mācību gada laikā,tad attiecīgs sekmju vērtējumu izraksts par apgūto programmas daļu,
  • skolēna apliecība (jauna) ar ierakstītu vārdu, uzvārdu un ielīmētu fotogrāfiju,
  • pamatojoties uzvecāku/aizbildņu iesniegtajiem dokumentiem, skola izsniedz izziņu par skolēna uzņemšanu skolā, kas vecākiem/aizbildņiem jānogādā iepriekšējā skolā. Uz izziņas pamata iepriekšējā skola pa pastu izsūta skolēna personas lietu un medicīniskos dokumentus(medicīnas karte a 026/u un izraksts no medicīnskās kartes 027/u par saņemtajām potēm).

Atskaitīšana

Skolēnus no Skolas atskaita, pamatojoties uz Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu vai vecāku iesniegumu.