Ja es esmu neapmierināts ar skolā notiekošo, tas liecina, ka esmu neapmierināts ar sevi.

KAVĒJUMI

Kārtība, kā vecākiem rīkoties, ja bērns nevar ierasties skolā. Par neattaisnojošiem skolas kavējumiem.

 1. Ja skolēns slimības vai cita vērā ņemama iemesla pēc nevar apmeklēt Skolu, tad skolēns vai skolēna vecāki nekavējoties informē skolas dežurantu pa tel. 76551874 vai klases audzinātāju.
 2. Skolas dežurants skolēnu fiksē kavējumu uzskaites žurnālā.
 3. Klases audzinātājam uzsākot darbu, pienākums pārbaudīt informāciju, kas pienākusi no vecākiem, audžuģimenes, aizbildņa vai bērnu aprūpes iestādes.
 4. Ja skolēns kavējis stundu sākumu, kādu stundu un skolai nav informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojamu, klases audzinātājs nekavējoties , bet ne vēlāk kā mācību dienas laikā sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu skolēna neierašanās iemeslu.
 5. Ja skolēns nav apmeklējis mācību stundas slimības vai citu iemeslu dēļ, tad ierodoties skolā, viņš iesniedz klases audzinātājam kavējumus apstiprinošus dokumentus (līdz 3 dienām- vecāku rakstīts ziņojums, virs 3 dienām – ārsta izziņa).
 6. Ja attaisnojoši dokumenti nav iesniegti savlaicīgi līdz mēneša beigām, kavētās stundas tiek uzskatītas par neattaisnoti kavētajām.
 7. Skolēni vecumā līdz 12 gadiem Skolu var neapmeklēt, ja ārējā gaisa temperatūra pirms mācību stundu sākuma ir zemāka par– 20 C , skolēni , kuri vecāki par 12 gadiem Skolu var neapmeklēt, ja ārējā gaisa temperatūra pirms stundu sākuma ir zemāka par -25 C.
 8. Ja skolēns nav apmeklējis skolu vairāk kā 20 mācību stundas semestrī un skolai nav informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, klases audzinātājs ziņo par kavējumiem skolas sociālajam pedagogam.
 9. Sociālais pedagogs par kavējumiem informē rakstiski( papīra formā vai elektroniski)pašvaldības izglītības pārvaldes speciālistu. Skolas un pašvaldības speciālisti atbilstoši kompetencei noskaidro kavējumu iemeslus, koordinē kavējumu novēršanu un, ja nepieciešams, nosūta attiecīgo informāciju sociālajam dienestam, bāriņtiesai un citām institūcijām.
 10. Ja ir pamatotas aizdomas, ka tiek pārkāptas skolēna tiesības, kas bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu, skola informē pašvaldības kompetentās iestādes. Ja kompetentajām iestādēm nav izdevies pārkāpumus novērst, tad skolas sociālais pedagogs par minēto pārkāpumu informē bērnu tiesību aizsardzības inspekciju.

Vecāku atbildība

Mūsdienās var novērot tendenci, ka vecāku attieksme pret skolu bieži vien ir izšķiroša arī bērna attieksmē pret to. Tagad Izglītības likumā ir pastiprināta vecāku atbildība . Vecāku pienākums ir ne tikai sūtīt savus bērnus skolā, bet arī atbalstīt pedagogus izglītības procesā,t.i., bērna audzināšanu veikt vienā virzienā, lai tās vērtības, ko māca skolā, nebūtu pretstatā ar ģimenes vērtībām. Turklāt vecākiem jāievēro ne tikai sava bērna tiesības, bet arī pārējo bērnu, pedagogu un citu personu likumiskās tiesības un intereses.

Tāpat vecāku pienākums ir informēt skolu par bērna veselības stāvokli, piemēram, pavājinātu redzi, dzirdi un citiem veselības traucējumiem, specifiskām īpatnībām un citiem apstākļiem, kuri ir nozīmīgi izglītības procesā, piemēram, organisma alerģiskām reakcijām. Savukārt pedagoga profesionālā ētika prasa šādu informāciju sargāt un neizpaust.

Izglītības likuma 57. pants nosaka vecāku (personu, kas realizē aizgādību) tiesības bērna izglītošanas nodrošināšanā. Vecākiem (personām, kas realizē aizgādību) ir tiesības : izvēlēties izglītības iestādi, kurā bērns iegūst izglītību;

 1. piedalīties mācību procesa pilnveidē un izglītības iestādes pašpārvaldē;
 2. slēgt ar izglītības iestādi līgumu par bērna izglītošanu un aprūpi izglītības iestādē;
 3. sniegt un saņemt informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar bērna audzināšanu un mācībām;
 4. ierosināt veikt pārbaudes izglītības iestādē;
 5. īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības bērna izglītošanas nodrošināšanā.

"Vecākiem jāievēro ne tikai sava bērna tiesības, bet arī pārējo bērnu, pedagogu un citu personu likumiskās tiesības un intereses."

Vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pienākumi saskaņā ar Izglītības likuma 58. pantu ir:

 1. savu spēju un materiālo iespēju robežās nodrošināt ģimenē bērna izglītošanai, veselībai, attīstībai un sadzīvei nepieciešamos apstākļus;
 2. sadarboties ar izglītības iestādes, kurā mācās bērns, pedagogiem un citām mācību procesā iesaistītām personām;
 3. ievērot bērnu, pedagogu un citu personu likumiskās tiesības un intereses;
 4. informēt izglītības iestādes vadītāju par bērna veselības stāvokli un citiem apstākļiem, ja tiem var būt nozīme mācību procesā;

Vecāki (personas, kas realizē aizgādību) ir atbildīgi par to, lai bērns iegūtu obligāto izglītību.

Kur vecākiem meklēt palīdzību?

Lai noskaidrotu par bērna skolas gaitām un skolas dzīvi, vecāki var vērsties pie klases audzinātāja, priekšmetu skolotājiem vai skolas administrācijas. Skolā darbojas atbalsta personāls( psihiatrs, pediatrs, sociālais pedagogs, psihologs) vecākiem iespējama šo speciālistu konsultācija.

Visas skolas ir pašvaldības padotībā, tāpēc atbildes uz daudziem jautājumiem arī iespējams iegūt, vēršoties pašvaldībā- Krišjāņa Valdemāra ielā 5( Izglītības, kultūras un sporta departaments).